Campus Hungary Pályázati Felhívás

írta Boldizsár Csongor, 2015. január 11–énMegosztás: FACEBOOKMegosztás: TWITTERMegosztás: GOOGLE+

CAMPUS

A Balassi Intézet a "Nemzeti Kiválóság Program - Campus Hungary, K+F projektekhez és képzési programokhoz kapcsolódó, nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási rendszerének fejlesztése konvergencia program” című projektek keretében ösztöndíj pályázatot hirdet.

Campus Hungary Pályázati Felhívás

A PÁLYÁZÓK KÖRE: 

Bármely akkreditált konvergencia régióban található magyarországi felsőoktatási intézmény hallgatója. A felsőoktatási intézmények nemzetközi koordinációs feladataiban, illetve ösztöndíj rendszerek fejlesztésében, működtetésében résztvevő teljes és részmunkaidős munkatársak (oktatók, kutatók, adminisztratív dolgozók, illetve egyéb besorolású munkatárs).

PÁLYÁZAT CÉLJA: 

A tapasztalatcserét, hálózatépítést szolgáló ösztöndíjas tevékenység járuljon hozzá az intézmény vagy az országos program szintjén a magyar felsőoktatás nemzetköziesítéséhez és/vagy az ösztöndíj rendszerek fejlesztéséhez, működtetéséhez hosszú távon.

MEGVALÓSÍTÁSI IDŐSZAK:

2015. március 16.-2015. június 30.

PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE:

2015. január 30. (péntek), 12.00


KI PÁLYÁZHAT? 

Bármely akkreditált, a konvergencia régiókban található magyarországi felsőoktatási intézmény/kihelyezett kar teljes vagy részmunkaidős munkatársa (oktatók, kutatók, adminisztratív dolgozók, illetve egyéb besorolású munkatárs), aki

 • tapasztalatcserét, hálózatépítést szolgáló ösztöndíjas tevékenységével hozzájárul a magyar felsőoktatás nemzetköziesítéséhez, és/vagy az ösztöndíj mobilitási rendszerek fejlesztéséhez hosszú távon, és munkatervét ennek megfelelően állítja össze;
 • rendelkezik a fogadó intézmény fogadólevelével, amely tartalmazza a munkanyelv megjelölését (Invitation Letter - formanyomtatvány ajánlott);
 • rendelkezik a pályázott tevékenységet támogató küldő intézményi jóváhagyással, melynek részét képezi a küldő intézménye által kiállított nyilatkozat arról, hogy a pályázó a küldő intézményében részt vesz nemzetközi koordinációs feladatokban és/vagy ösztöndíj rendszerek fejlesztéséhez kötődő tevékenységben (Intézményi Jóváhagyás - formanyomtatvány kötelező);
 • igazolja, hogy a pályázat benyújtásakor a küldő felsőoktatási intézménnyel munkaviszonyban vagy természetes személyként megbízási jogviszonyban áll, amely a megvalósítás teljes időszakára kiterjed;
 • a fogadólevélen szereplő munkanyelvből legalább középfokú nyelvtudással rendelkezik;
 • vállalja, hogy hazaérkezése után határidőre eleget tesz beszámolási kötelezettségeinek: az ösztöndíjszerződésben megadott szempontok szerint szakmai beszámolót készít, és adott határidőre benyújtja a szükséges igazolásokat, illetve a pályázathoz elektronikusan benyújtott dokumentumok eredeti példányait;
 • vállalja, hogy a támogatás lejártát követő 5 évig részt vesz a program alumni rendszerében illetve kutatókat összefogó hálózatában, biztosítja elérhetőségét.

Felhívjuk figyelmét, hogy a pályázat beadásával egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy a megvalósítással összefüggően adatait kezeljük. A Campus Hungary Adatvédelmi nyilatkozata a http://www.campushungary.hu oldalon olvasható. Pályázás előtt kérjük, olvassa el a Pályázati Útmutatót (http://www.campushungary.hu), mely részletes információt tartalmaz a csatolandó dokumentumokról és igazolásokról is!


HOL LEHET PÁLYÁZNI? 

A teljes pályázás a http://www.campushungary.hu oldalon történik 2014. december 15-től.
A teljes pályázati anyag véglegesítésének határideje: 2015. január 30. (péntek) 12:00.
Tekintettel arra, hogy az Online Pályázati Rendszer 2014. december 15. napjától elérhető, a jelentkezési határidő lejártát (2015. január 30., 12:00 óra) követően a pályázat kiírójával szemben nem érvényesíthető panasz arra való hivatkozással, hogy jelentkezése azért érvénytelen, hibás, vagy hiányos, mert nem állt rendelkezésére kellő idő a pályázat feltöltésére és véglegesítésére. A fájlok hiánytalan feltöltése a pályázó felelőssége. A fájlfeltöltéssel kapcsolatos részletes tájékoztatás a GYIK-ben található.
A pályázatok beérkezéséről automatikus értesítést kap minden jelentkező a regisztrációkor megadott email címre.

HOGYAN TÖRTÉNIK AZ ÖSZTÖNDÍJASOK KIVÁLASZTÁSA? 

A kiválasztás szempontjai:

 • részletes munkaterv;
 • szakmai önéletrajz;
 • nemzetközi területen végzett szakmai tevékenység;
 • nemzetközi területen végzett tudományos munka, vagy azzal egyenértékű kutatási témában létrehozott alkotás, illetve szakmai tevékenység (pl. tanulmányutak, speciális kollégiumok, nemzetközi konferencia előadások, publikációk, tudományos, műszaki alkotások, folyóirat szerkesztő bizottsági tagság, szakértői-bírálói tevékenység, egyéb);
 • a pályázatokat szakmai bírálók értékelik, mely alapján a Campus Hungary Ösztöndíj Bizottság hozza meg a döntést.

Előnyt élveznek:

 • nemzetközi kutatási projektben vesznek részt, vagy
 • előadóként vesznek részt nemzetközi konferencián, vagy
 • nemzetközi oktatási vásáron kiállítóként vesznek részt, vagy
 • hazai és külföldi felsőoktatási intézmények közötti képzésfejlesztési, kurzusharmonizációs tevékenységet végeznek, vagy
 • hazai és külföldi felsőoktatási intézmények közötti új együttműködéseket hoznak létre.

A Campus Hungary Ösztöndíj Bizottság a rendelkezésre álló források figyelembevételével állapítja meg a támogatottak névsorát. Egy pályázati ciklusban egy ösztöndíjtípusra minden pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. Amennyiben a felsőoktatási munkatárs egyszerre több ösztöndíjtípusra pályázik, a pályázott tevékenységek nem lehetnek azonosak, és a megvalósítás időszaka nem eshet egybe. Hosszú tanulmányutat jelen program (TÁMOP-4.2.4B/2-11/1-2012-0001) keretében minden pályázó csak egyszer vehet igénybe.
Az ösztöndíj más mobilitási ösztöndíjjal, EU-s pályázati támogatással nem vonható össze, illetve semmilyen más olyan pályázattal, mely ugyanarra a tevékenységre, illetve időtartamra nyújt finanszírozást. Nyertes pályázat esetén az ösztöndíj szerződés aláírásával az ösztöndíjas vállalja a fentiek maradéktalan betartását.
Amennyiben a pályázó hallgatói és felsőoktatási munkatársi státusszal is rendelkezik, egy pályázati ciklusban csak egyik státuszához kapcsolódóan nyújthat be pályázatot.

HOVÁ LEHET PÁLYÁZNI? 

Bármely olyan külföldi intézménybe (felsőoktatási intézmény, kutatóintézet, közgyűjtemény, levéltár, kulturális intézmény, felsőoktatással vagy kutatással valamint nemzetköziesítéssel foglalkozó szakmai szervezet, egyéb), amelyben a pályázati kiírásban foglalt feltételek teljesíthetőek és melyet a pályázó küldő intézménye jóváhagyott.
Nem nyújtható be pályázat a Külügyminisztérium által utazásra nem javasolt térségekbe.
http://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek


PÁLYÁZATHOZ SZÜKSÉGES

 • Online adatlap kitöltése
 • Munkaterv
 • Fogadólevél (Formanyomtatvány - ajánlott)
 • Intézményi jóváhagyás (Formanyomtatvány - kötelező)
 • Tanulmányi Osztály igazolása a két utolsó lezárt félév tanulmányi átlagáról (Formanyomtatvány - ajánlott)
 • Nyelvtudást igazoló dokumentum, a fogadólevélen szereplő munkanyelvből
 • OTDK helyezés esetén igazolás

Megjegyzés:
A jelentkezés során beadott olyan igazolásokat, amelyek nem a Campus Hungary kötelező/ajánlott formanyomtatványai, kizárólag abban az esetben áll módunkban elfogadni, ha tartalmuk megegyezik az általunk alkalmazott dokumentumokkal.
Felsőoktatási munkatársi pályázat esetén kizárólag a pályázati kiírásnak megfelelő, felsőoktatási munkatársi formanyomtatványokat (intézményi jóváhagyás, Invitation Letter) áll módunkban elfogadni. Az Archív (oktatói, adminisztratív munkatársi) formanyomtatványok használata esetén a pályázatot a Campus Hungary formai hiba miatt el kell, hogy utasítsa.

ÖSZTÖNDÍJTÍPUSOK
A TÁMOP 4.2.4B/2 projekt keretében a következő tevékenységekre lehet pályázni:

RÖVID TANULMÁNYÚT

Célja: A munkatársak lehetőséget kapjanak tapasztalatcserét, hálózatépítést szolgáló ösztöndíjas tevékenység megvalósítására.

Támogathatók a magyar felsőoktatás nemzetköziesítését és a mobilitási rendszerek fejlesztését, a nemzetközi tudományos életben való megjelenést szolgáló tevékenységek: nemzetközi konferencián való részvétel/előadás, külföldi felsőoktatási intézményekkel közös tanulmányi vagy kutatási projektekben való részvétel, a nemzetközi megjelenést elősegítő publikáció készítése, hazai és külföldi felsőoktatási intézmények közötti kurzusharmonizáció, rövid vendégoktatói látogatás, hallgatói csoportos tanulmányút kísérete, nemzetközi oktatási vásáron kiállítóként való részvétel, hazai és külföldi felsőoktatási intézmények közti új együttműködés kialakítása, staff week-en történő részvétel, illetve egyéb, a pályázati célt szolgáló tevékenység.

Időtartama: 1-28 nap (az utazás napjai nélkül)

Juttatás: a pályázott ország megélhetési rátáitól függően a kint eltölteni kívánt időtartam figyelembevételével a nyertes munkatárs 68 000 Ft-467 500 Ft ösztöndíjban részesül.

Az utazásra az ösztöndíjas időtartamon felül európai országok esetén 1-1 napot, míg Európán kívüli országok esetén 2-2 napot kalkulálunk. Az ösztöndíj összege ennek megfelelően egészül ki.

Az ösztöndíjazáshoz kapcsolódó tájékoztató jellegű táblázat elérhető a honlapunkon:

https://www.campushungary.hu/palyazoknak/osztondij-kategoriak#.UfDnE23M_jU

Rövid tanulmányút esetén lehetőség van regisztrációs/adminisztrációs díjra is pályázni, melynek pontos összegét fogadólevél benyújtása esetén a fogadólevélen kell igazolni. Amennyiben fogadólevél helyett a konferencia programja kerül benyújtásra, a regisztrációs/adminisztrációs díj összegét ebben az esetben is egyértelműen igazolni kell. A regisztrációs/adminisztrációs díj összegének elfogadásáról egyéni elbírálás alapján dönt a Campus Hungary Ösztöndíj Bizottság.

HOSSZÚ TANULMÁNYÚT 

Célja: A munkatársak lehetőséget kapjanak tapasztalatcserét, hálózatépítést szolgáló ösztöndíjas tevékenység megvalósítására.
Támogathatók a magyar felsőoktatás nemzetköziesítését és a mobilitási rendszerek fejlesztését, a nemzetközi tudományos életben való megjelenést szolgáló tevékenységek: hosszabb vendégoktatói látogatások, hazai és külföldi felsőoktatási intézmények közötti új együttműködés kialakítása, hazai és külföldi felsőoktatási intézmények közötti kurzusharmonizáció, a nemzetközi megjelenést elősegítő publikáció készítése, kutatási projektekben való részvétel, illetve egyéb, a pályázati célt szolgáló tevékenység.

Időtartama: 29-107 nap (az utazás napjai nélkül)

Juttatás: a pályázott ország megélhetési rátáitól függően a nyertes munkatárs havi 263 500 Ft-368 900 Ft ösztöndíjban részesül.
Az utazásra az ösztöndíjas időtartamon felül európai országok esetén 1-1 napot, míg Európán kívüli országok esetén 2-2 napot kalkulálunk. Az ösztöndíj összege ennek megfelelően egészül ki.
Az ösztöndíjazáshoz kapcsolódó tájékoztató jellegű táblázat elérhető a honlapunkon:
https://www.campushungary.hu/palyazoknak/osztondij-kategoriak#.UfDnE23M_jU
Hosszú tanulmányút esetén lehetőség van regisztrációs/adminisztrációs díjra is pályázni, melynek teljes összegét a fogadólevélen kell igazolni.
A regisztrációs/adminisztrációs díj összegének elfogadásáról egyéni elbírálás alapján dönt a Campus Hungary Ösztöndíj Bizottság.

FONTOS TUDNIVALÓK 

 • Minden pályázattípus esetén a döntést a Campus Hungary Ösztöndíj Bizottság (CHÖB) hozza meg. A bizottság döntésével szemben fellebbezésnek helye nincs.
 • A pályázás elektronikusan történik, ugyanakkor nyertes pályázat esetén a beszámolóval együtt az eredeti dokumentumokat is be kell nyújtani.
 • A különböző pályázattípusokhoz tartozó, a honlapon megtalálható ösztöndíj kategóriák tájékoztató jellegűek.
 • Nem magyar állampolgárok az állampolgárságot adó országba nem nyújthatnak be pályázatot.
 • A pályázati határidő lejárta (2015. január 30., 12:00 óra) után hiánypótlásra semmilyen formában nincs lehetőség.
 • Elnyert ösztöndíj esetén a megvalósítás időszakát az ösztöndíjas nem szakíthatja meg.
 • Elnyert ösztöndíj esetén lehetőség van a megvalósítás időpontjának módosítására a pályázati felhívás feltételeinek figyelembe vételével.
 • Elnyert ösztöndíj esetén a tevékenység módosítására utólagosan nincsen lehetőség.
 • Egy pályázati ciklusban egy ösztöndíj típusra minden felsőoktatási munkatárs csak egy pályázatot nyújthat be.
 • Hallgatói csoportos tanulmányút kísérete esetén a csoport létszámának függvényében 5 hallgatónként egy munkatárs nyújthat be pályázatot.
 • Hallgatói csoportos tanulmányút kíséretére csak annak a pályázati felhívásnak a keretében lehet pályázni, amelyben a csoport is beadta jelentkezését.
 • Amennyiben a felsőoktatási munkatárs egyszerre több ösztöndíj típusra pályázik, a pályázott tevékenységek nem lehetnek azonosak, és a megvalósítás időszaka nem eshet egybe.
 • Felsőoktatási munkatársak számára meghirdetett hosszú tanulmányútra jelen program (TÁMOP-4.2.4B/2-11/1-2012-0001) keretében egy pályázó csak egyszer nyerhet el támogatást.
 • Emeritus státuszú oktató nem pályázhat.
 • Az ösztöndíj más mobilitási ösztöndíjjal, EU-s pályázati támogatással nem vonható össze, illetve semmilyen más olyan pályázattal, mely ugyanarra a tevékenységre, illetve időtartamra nyújt finanszírozást. Nyertes pályázat esetén az ösztöndíj szerződés aláírásával az ösztöndíjas vállalja a fentiek maradéktalan betartását.
 • Amennyiben a pályázó hallgatói és felsőoktatási munkatársi státusszal is rendelkezik, egy pályázati ciklusban csak egyik státuszához kapcsolódóan nyújthat be pályázatot.
 • A pályázó köteles egyértelműen igazolni, hogy a pályázat benyújtásakor a küldő felsőoktatási intézménnyel munkaviszonyban vagy természetes személyként megbízási jogviszonyban áll, amely a megvalósítás teljes időszakára kiterjed. Bármely, a munkaviszonyt vagy jogviszonyt érintő változásról a pályázó köteles a Campus Hungary Ösztöndíj Irodát haladéktalanul tájékoztatni.
 • Az Intézményi jóváhagyás formanyomtatványon a pályázó köteles egyértelműen igazolni, hogy a küldő felsőoktatási intézményben végzett munkája hozzájárul a magyar felsőoktatás nemzetköziesítéséhez és/vagy az ösztöndíj mobilitási rendszerek fejlesztéséhez hosszú távon.

A sikeres pályázás érdekében kérjük, feltétlenül olvassa el a Pályázati Útmutatót és a Gyakran Ismételt Kérdéseket a http://www.campushungary.hu honlapon!
Mindenkinek sikeres pályázást kívánunk!
További információ:

ME Campus koordinátor (Lehoczkyné Tóth Alexandra, A/4.ép. I.em. 109.sz., tel: 10-37)
Campus Hungary Ösztöndíj Iroda, Balassi Intézet
info@campushungary.hu, http://www.campushungary.hu

CAMPUS: ajánló

az utolsó 4 cikk • összesen 458 cikkből

Megjelenik havonta

5000 példányban

Felelős kiadó

Prof. Dr. Torma András rektor

Főszerkesztő

Konyári György

Szerkesztő

Tóth Evelin

Képszerkesztő

Kiss Viktor

Angol nyelvi lektor

Somogyi Gyula

Korrektor

Szenderák Bence

Munkatársak

Báthori Kinga, Boldizsár Csongor, Harangi Tünde, Kiss Viktor, Kerekes Bernadett, Keszi Bálint, Kovács Eszter, Nagy Tomi, Ozsváth Cseke Gergő, Rada János, Schäffer Anett, Szabadi Martina Laura, Stumphauzer Laura, Tóth Orsolya, Tóth Evelin

ISSN

2064-3691

Tel.

06-70-866-4618, 06-46-565-111/18-30