Duális képzések a Miskolci Egyetemen - Projekt záró disszeminációs konferencia

írta Sajtóközlemény, 2015. szeptember 29–énMegosztás: FACEBOOKMegosztás: TWITTERMegosztás: GOOGLE+

KÖZÉRDEKŰ

Sikeresen fejeződött be a Miskolci Egyetem és a B.-A.-Z. Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Non-profit Kft. közös, a duális képzések megalapozást és megindítását támogató projekt, amely két fontos regionális szereplő összefogásának eredményeként valósult meg.

Duális képzések a Miskolci Egyetemen - Projekt záró disszeminációs konferencia

A Miskolci Egyetemen 2013-ban kezdődött el a duális képzések akkreditációját és tananyagfejlesztését megalapozó projekt, amelynek eredményeként három karunkon, összesen 9 alapképzési (BSc) szakon, 2015 szeptemberében megkezdődhetett az új típusú oktatás. A sikeres felvételi eljárások eredményeként 50 elsőéves hallgató kezdete meg ebben a formában tanulmányait.

A fejlesztő munka céljai szlogenszerűen megfogalmazva:

„A GYAKORLAT A LEGJOBB TANÍTÓMESTER!”

„A TUDÁS A LEGJOBB TANACSADÓ!”

A két mondat a duális képzés lényegét és két oldalát adja vissza.

A duális képzésben a hallgató évente átlagosan 26 hetet tölt el az egyetemen, ahol az alapozó elméleti és módszertani ismereteket szerzi meg. A vállalati gyakorlati képzés pedig, átlagosan 22 hét időtartamú. 

A duális képzésben a diákot hallgatói tanulmányi szerződés köti az egyetemhez és a gyakorlati képzőhellyel is szerződéses jogviszonyba kerül. A képzés teljes időtartama alatt a hallgató jövedelemhez jut, amely a tanulmányi költségek egy részének a fedezetét is biztosíthatja. Ez nem jelent előzetes elkötelezettséget a jövőbeni munkahely kiválasztásában, de a vállalatok a legjobb hallgatók megtartására törekedve, álláslehetőséget is felkínálhatnak a diplomát szerző kiváló hallgatóknak.

A duális képzés előnyei a hallgatók számára:

· anyagi juttatást, „fizetést” kap a képzés teljes időtartamára, ami segít finanszírozni az önköltséget, vagy az egyéb képzési kiadásait;

· az egyetemi tanulmányokkal egy időben szakmai gyakorlatot szerez, ami előnyt jelent az álláskeresésnél, hiszen nem fog pályakezdőnek számítani;

· a képzés végén a vállalattól akár állásajánlatot is kaphat;

· jobban megismeri a szakma gyakorlati oldalát.

A duális képzés előnyei a vállalatok számára:

· a vállalatok/intézmények közvetlen részvétele a hallgatók képzésében, gyakorlati szemléletmódjának alakításában;

· a munkaerő piaci partnerek a képzés végén olyan munkaerőt vehetnek fel, akit már nem kell betanítani.

A vállalati és intézményi partnerek száma közel 100, és folyamatosan növekszik a csatlakozó gyakorlati képzési helyet biztosító partnereink száma.

A Miskolci Egyetem akkreditált duális képzései:

Műszaki Anyagtudományi Karon: http://www.mak.uni-miskolc.hu/dualis-kepzes-/

  •  anyagmérnöki szak (öntészeti szakterület)

Gazdaságtudományi Karon: http://gtk.uni-miskolc.hu/

  • gazdálkodás és menedzsment szak
  • nemzetközi gazdálkodás szak
  • pénzügy – számvitel szak
  • kereskedelem és marketing szak        
  • turizmus – vendéglátás szak

Gépészmérnöki és Informatikai Karon: http://gepesz.uni-miskolc.hu/

  • logisztikai mérnök szak
  • mérnökinformatikus szak
  • programtervező informatikus szak

A képzések száma jelentősen bővülni fog, mivel 2016 őszétől a Műszaki Földtudományi Kar és a Gépészmérnöki és Informatikai Kar valamennyi alapképzési területén elindulnak új duális képzések.

A Miskolci Egyetem a felsőoktatási duális képzések kialakításában, saját képzésein keresztül – a sokszínű képzési választékával - vezető szerepet szeretne betölteni a régióban. A gyakorlatorientált képzés megvalósítása és hatékony működtetése a közép- és felsőfokú képzési intézmények (egyetem és középiskolák) valamint a gazdasági szereplők (gyakorlati képzőhelyek) újszerű együttműködésére épül. A duális képzés kiemelt résztvevője a gyakorlati oktatást felvállaló vállalat – intézmény. A vállalkozások - intézmények bevonása és az akkreditált gyakorlati képzési helyek kialakítása nélkül a rendszer nem működtethető.

Ennek érdekében az oktatási tér szereplőinek együttműködésre kell lépniük a közös célok hatékony munkamegosztás keretében történő megvalósítása érdekében.

Ezen koordinált együttműködés kereteinek megteremtése érdekében, a Miskolci Egyetem gesztorként magára vállalta, egy regionális Duális Képzési Hálózat megalapítást és fenntartását. Az UNI - DUO Chartánk ennek formális kereteit is megteremtette. Az UNI – DUO Charta regionális szinten szeretné megteremteni a duális képzést felvállaló, képzési színtereket létrehozó, működtető oktatási intézmények és vállalkozások együttműködését.

A képzéseink elvi, módszertani integrációját és kiemelkedő minőségét biztosító UNI – DUO Modellünk megkönnyíti partnereink és hálózati tagságunk együttműködését is.

A ME elkötelezett a különböző Karain elindított duális képzési programjai fenntartása és a felhalmozott tudás - tapasztalat megosztása tekintetében.

AZ ELÉRT LEGFONTOSABB SZAKMAI EREDMÉNYEK

A duális képzések kialakítás és elindítása:

o Sikeres akkreditációs eljárások végrehajtása, amelynek eredményként a Miskolci Egyetem 9 alapképzési szakán megindultak a duális képzések

o A karok szakmai sajátosságainak megfelelő egyedi duális képzési modellek kerültek kialakításra. Ezek megvalósították a különböző méretű és szakember igényű vállalkozások – intézmények együttműködésének célszerű kezelésének rendszerét. (multinacionális cégek, szakmai szövetségek, szakmai klaszterek, KKV-k)

o A duális képzések előkészítése és megvalósítása tapasztalataira építve az Egyetem más karai is elindultak a saját képzési rendszereik akkreditációja megvalósításához.

o Kialakult egy, a duális képzés módszertanát és szabályait ismerő belső szakértő csoport és koordinációs mechanizmus.

 

Pályaorientációs tevékenység:

o Az egyetem pályaorientációs tevékenysége tudatosabbá vált.

o A pályaorientációs tevékenység integrálódott a különböző képzési szintek között, az átjárhatóság lépcsőinek megteremtésével. (FOSZ, Bsc, MSc)

o A pályaorientációs munka kiterjesztése a középiskolák fiatalabb (nem csak végzős) évfolyamainak hallgatóira és azok speciális célcsoportjaira. (lányok, természettudományos érdeklődésűek, információhiányos elmaradott térségek, a régió határain élők, stb.)

o A Miskolci Egyetem képzéseinek bemutatása érdeklődést felkeltő módszerekkel. (látványórák, érdekes gyakorlati alkalmazások, karrier lehetőségek, mobilitási lehetőségek, Nyári Akadémiák)

o Miskolc vonzerőinek bemutatása és összekötése a Miskolci Egyetemmel.

o Középiskolai jártasság- és kompetenciamérés módszerének kialakítása, ill. mintamérések végrehajtása, elemzése középiskolai tanárokkal együttműködve.

 

Munkaerő piaci aktivitás fokozása:

o A térségi munkaadók szakemberigényeinek pontosabb megismerése.

o A munkaadókkal való szorosabb együttműködés a képzések tartalmának, az elvárt kompetenciák kialakítása terén.

o Gyakorlatorientált kurzus elemek kifejlesztése és kipróbálása.

o Gyakorlati képzési helyek elektronikus allokációs rendszerének kifejlesztése.

 

Tehetséggondozás:

o A TDK rendszer továbbfejlesztése a gyakorlatalapú oktatás feltételeinek megfelelően.

o Egyéni kompetencia fejlesztés

 

Lemorzsolódás kezelés:

o A hallgatói lemorzsolódás szűrése, elemzése és értékelése egyetemi rendszerének kialakítása és az első mintamérések végrehajtása.

o A teljesítményproblémákkal küzdő hallgatókkal való szisztematikus foglalkozás metodikai alapjainak megteremtése.

o Felzárkóztató kurzusok és konzultációk megszervezése.

o Lemorzsolódó hallgatók pályaorientációja az intézményen belül.

 

Duális Képzési Hálózat építése:

o Az UNI – DUO Charta kidolgozása, amely a duális képzés színtereinek (középiskola, szakképző intézmények, vállalkozások és egyéb munkaadók) együttműködése kereteit adja meg.

o Közös feladatok megtalálása és megoldása jó gyakorlatainak elterjesztése.

o Hálózati együttműködés előnyeinek érvényesítése.

o Duális képzési partnerek felkutatása és az együttműködés kialakítása.

o Kari duális mentor hálózat felállítása és működtetése.

 

Oktatásfejlesztés:

o Duális akkreditációs anyagok kidolgozása.

o A duális tantervi hálók megtervezése, a gyakorlati képzési helyekkel való szoros együttműködés keretében.

o Felzárkóztató kurzusok tananyagainak kidolgozása.

o Új duális képzési tananyagok kidolgozása.

o Új e-learning anyagok elkészítése.

 

A projektben a Konzorciumi Partnerek tevékenységének eredményeként, az alábbi fő indikátorok teljesültek:

o Pályaorientációs tevékenységgel elért középiskolások száma: 5.800 fő

o Regisztrált középiskolások száma: 3.293 fő

o Új beiskolázási módszerek (látványórák, nyári táborok, kompetenciamérések): 20 alkalommal, 11 féle programmal

o A projekt megvalósításba bevont gazdasági szereplők száma: 98 vállalkozás és intézmény

o A projektben résztvevő egyetemi oktatók száma: 180 fő

o Új tananyagok: 30 db

o Új e-learning tananyagok: 10 db

o Új gyakorlati oktató helyek száma: 54 db

o Felzárkóztató kurzusok: 30 féle

o Szülői értekezlet középiskolákban: 24 alkalom

o Propagandaanyag: 18.000 db szórólap és kiadvány

o Összes pályaválasztási rendezvény: 72 alkalom

o Duális képzési tananyagok: 32 db

o Tehetséggondozási módszertani anyagok: 4 db

o Tehetséggondozási programok: 4 db

o Lemorzsolódás kezelési akciók: felzárkóztató kurzusok 30 féle

o Munkaerő piaci kezdeményezések: 15 db

o Duális hálózatépítés: 115 vállalat, intézmény és iskola

KÖZÉRDEKŰ: ajánló

az utolsó 4 cikk • összesen 176 cikkből

Megjelenik havonta

5000 példányban

Felelős kiadó

Prof. Dr. Torma András rektor

Főszerkesztő

Konyári György

Szerkesztő

Tóth Evelin

Képszerkesztő

Kiss Viktor

Angol nyelvi lektor

Somogyi Gyula

Korrektor

Szenderák Bence

Munkatársak

Báthori Kinga, Boldizsár Csongor, Harangi Tünde, Kiss Viktor, Kerekes Bernadett, Keszi Bálint, Kovács Eszter, Nagy Tomi, Ozsváth Cseke Gergő, Rada János, Schäffer Anett, Szabadi Martina Laura, Stumphauzer Laura, Tóth Orsolya, Tóth Evelin

ISSN

2064-3691

Tel.

06-70-866-4618, 06-46-565-111/18-30